Ant Backup

Ant Backup és un sistema de còpia de seguretat de qualsevol element del nostre sistema.

Instal·lació

hg clone https://bitbucket.org/zikzakmedia/python-antbkp
cd python-antbkp
python setup.py install

Execució

$ antbkp -c /etc/antbkp.cfg

Els serveis de Ant Backup es defineixen al fitxer /etc/antbkp.cfg

Podem especificar vàries execucions segons els fitxer de configuració:

$ antbkp -c /etc/antbkp-rotate.cfg
$ antbkp -c /etc/antbkp.cfg

Crontab

Exemple de crontab pels backups automatitzats:

30 1 * * * python /usr/local/bin/antbkp -c /etc/antbkp-rotate.cfg
00 2 * * * python /usr/local/bin/antbkp -c /etc/antbkp.cfg

Logs

$ tail -f /var/log/antbkp.log

Configuració global

[global]
log = /var/log/antbkp.log
backdir = /home/backups
smtp_server = localhost
smtp_port = 25
smtp_ssl = False
smtp_tls = False
smtp_user = False
smtp_password = False

Rotació

Si volem fer còpies de seguretat incrementals (diàries, setmanals i mensuals) activarem:

[rotate]
backup = True
directory = /home/backups

On directory és el directori on es farà la còpia de seguretat.

Homes

[home]
backup = True
homes = user1,user2

On user1, user2 són els usuaris que farà la còpia de seguretat.

PostgresSQL

[psql]
backup = True
host = localhost
port = 5432
dbs = user1@passw1:db1,user2@passw2:db2

On dbs són les bases de dades de la còpia de seguretat.

MySQL

[mysql]
backup = True
host = localhost
port = 5432
user = user
password = password
dbs = bd1,bd2,bd3

On dbs són les bases de dades de la còpia de seguretat (es farà la còpia amb l'usuari root)


CategoryPython CategorySistema

AntBkp (last edited 2014-10-09 11:37:43 by jmartin)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia