Grunt

Instal·lació

Preparem el nostre entorn:

https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

o bé si es Debian:

sudo apt-get install nodejs-legacy

sudo npm install -g grunt
sudo npm install -g grunt-init
sudo npm install -g grunt-cli

Package JSON

Creem en nostre fitxer package.json

{
 "name": "NomApp",
 "version": "0.1.0",
 "devDependencies": {
  "grunt": "~0.4.5",
  "grunt-contrib-jshint": "~0.10.0",
  "grunt-contrib-concat": "~0.4.0",
  "grunt-contrib-uglify": "~0.5.0",
  "grunt-shell": "~0.7.0"
 }
}

Instal·lar les dependencies

Per instal·lar les dependencies o iniciar el projecte, executarem:

sudo npm install --save-dev

Si afegim una nova dependencia a posterior, podem executar:

npm install grunt-contrib-jshint --save-dev
npm install grunt-contrib-concat --save-dev
npm install grunt-contrib-uglify --save-dev
npm install grunt-contrib-cssmin --save-dev

Ens crearà el directori "node_modules" amb totes les dependencies

Gruntfile.js

module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    jshint: {
      all:['js/app.js']
    },
    concat: {
      dist: {
        src: ['js/app.js', 'js/prova.js'],
        dest: 'js/all.js'
      }
    },
    uglify: {
      dist: {
        src: ['js/all.js'],
        dest: 'js/all.min.js'
      }
    },
    shell: {
      multiple: {
        command: [
          'rm js/all.js',
        ].join('&&')
      }
    },
  });

  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-jshint');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-shell');

  grunt.registerTask('default', ['jshint', 'concat', 'uglify', 'shell']);
};

Executarem a la terminal la comanda "grunt" perque realitzi les tasques que hem anotat a "Gruntfile.js"

Bower

Bower es permet descarregar les nostres dependencies (front-end package management). Per instal·lar:

Instal·lació

sudo npm install bower -g

Package JSON

{
 "name": "angular-myApp",
 "version": "1.0.0",
 "authors": [
  "ZZ <zikzak@zikzakmedia.com>"
 ],
 "description": "AngularJS myApp",
 "keywords": [
  "angular",
  "Tryton"
 ],
 "license": "MIT",
 "ignore": [
  "**/.*",
  "node_modules",
  "bower_components",
  "test",
  "tests"
 ],
 "dependencies": {
  "angular": "~1.2.0",
  "angular-route": "~1.2.16",
  "angular-bootstrap": "~0.11.0",
  "ngstorage": "~0.3.0"
 },
 "devDependencies": {}
}

Instal·lar les dependencies

Per descarregar les dependencies, executarem:

bower install angular-ui

Ens crearà el directori "bower_components" amb les dependencies. Ara només al html podem apuntar directament aquest directori:

<script type="text/javascript" src="bower_components/angular/angular.min.js"></script>

Grunt (last edited 2016-01-07 14:53:19 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia