Install

Instal·lar Python 2.7 en un servidor amb 2.6

tar xzf Python-2.7.tgz
cd Python-2.7
./configure
make
sudo make altinstall

La opció altinstall ens respectarà la versió 2.6. Ens crearà una nova versió 2.7 disponible. Per accedir:

$python2.7

Debian 6.0. Squeeze

/etc/apt/sources.list
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ testing main contrib non-free

apt-get update

apt-get install libc6-dev
apt-get install python2.7
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 10

Instalar paquests

Setup Install

La majoria dels paquets contenen un fitxer setup.py que ens permet instal·lar.

python setup.py install

Ens deixarà el codi font en el directori /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ i ja tenim disponible la llibreria com a paquet python.

Si instal·lem una altre versió mes recent, aquesta última té preferencia a l'anterior.

Per eliminar, cal eliminar manualment en el directori en qüestió.

Pip

Una altra manera d'instal·lar es amb el Pip

pip install vatnumber

Al no indicar a on es troba el paquet, el pip es connecta al repositori de Pypi i es baixa el paquet i l'instal·la.

Pip + hg

Podem instal·lar com si fossin paquests els nostres repositoris de mercurial, git o svn. Això es còmode perque ens instal·larem el projecte que estem treballant com a paquet pythonista.

sudo pip install -e hg+ssh://usuari@domini.com///home/tryton/prova/helloword#egg=HelloWord

En el sistema disposarem del paquet:

/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/helloword.egg-link

Dins d'aquest paquet tindrem el direcortori del source-code:

/home/usuari/src/helloword

Si revisem el que tenim instal·lat:

$ pip freeze
-e hg+ssh://usuari@domini.com///home/tryton/prova/helloword@7b2bbd5c1da202156d3487d85be96b28ebe5af09#egg=helloword-dev

Per actualitzar el paquest instal·lat a partir del repositori, hem de canviar el nom del Python egg per forçar-lo. Una manera es afegir-hi sufix de les versions.

$ sudo pip install -e hg+ssh://usuari@domini.com///home/tryton/prova/helloword#egg=HelloWord1.1

    Creating /usr/local/lib/python2.6/dist-packages/helloword.egg-link (link to .)
    Removing helloword 1.0 from easy-install.pth file
    Adding helloword 1.1 to easy-install.pth file

En el directori del source-code no ens elimina l'anterior paquet. Es crea un nou directori amb el nou codi font.

També s'ha experimentat que amb pip unistall ens confirma que l'elimina el paquet però encara el disposem com a paquet pythonista. A dia d'avui, no seria disponible la desinstal·lació i s'hauria de fer manualment.

Easy Install

Una altra manera d'instl·lar paquets es amb easy_install

Saver la versió

>>> import pkg_resources
>>> pkg_resources.require('path.py')[0].version
'10.5'


CategoryPython

Python/Install (last edited 2018-01-05 10:56:17 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia