isistance

isinstance()

Aquesta funció serveix per mirar si una determinada variable es d'un determinat tipus (retorna True), o no (retorna False).

   1 if isinstance(variable, (long, int)):
   2     variable = [variable]
   3     # En aquest exemple es converteix la variable en una llista d'un element en el cas de que sigui un enter o un long


CategoryPython

Python/IsInstance (last edited 2012-06-07 06:27:35 by zikzakmedia)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia