PyPi

Private PyPI

Crear login

http://pypi.python.org/pypi?:action=user_form

Crearem el fitxer ~/.pypirc

[pypi]
username:XYZ
password:1234

twine

# create python2 wheel
python setup.py bdist_wheel

# upload to pypi
twine upload dist/*
twine upload --repository-url https://test.pypi.org/legacy/ dist/*
twine upload -s -i ${TRYTON_GPG_KEY} dist/$name-$version*

Crear projecte Pypi (old)

Ens situem dins del directori del nostre paquet per executar les comandes.

$ python setup.py register

Ens demanarà login y ens crearà el repositori disponible.

Publicar release (old)

Al crear el registre ens crearà ja una release de contingut buit. Manualment li canviem el número de versió.

Ara ja podem enviar en nostre paquet que el comprimirà i l'enviarà a Pypi.

$ python setup.py sdist upload


CategoryPython

Python/PyPi (last edited 2018-04-04 05:07:39 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia