Ports

Per saber qui té el port obert podem fer:

netstat -lnp --inet

$ sudo netstat -putan | grep 8081
tcp    0   0 127.0.0.1:8081     0.0.0.0:*
LISTEN   21419/python

Ara que sabem el procés ID, podem fer un ps

$ ps aux | grep 21419
root   21419 0.1 1.0 122760 19708 ?    Sl  Apr19  1:39
python ./start-openerp-web.py -c /home/usuari/openerp-server/.openerp_web_server
usuari 27073 0.0 0.0  3040  796 pts/1  S+  09:03  0:00 grep --color=auto 21419

O amb el lsof:

lsof | grep <PORT>


CategorySistema

System/Ports (last edited 2017-06-08 10:48:13 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia